SOGROUP – Trust drives us forward!

SOGROUP hướng tới trở thành tập đoàn hàng đầu, kiểu mẫu, tiên phong & có trách nhiệm trong việc xây dựng xã hội ngày càng văn minh và nhân bản

SOVIFOOD

Thực phẩm

SOVITRANS

Vận chuyển

SOHUDE

Khởi nghiệp & Doanh nghiệp

SOVIBAN

Bất động sản

SOVICONS

Xây dựng & Nội thất

MỤC ĐÍCH VÀ TẦM NHÌN

 

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

SOHUDE Tower
Xây dựng và nội thất
Tư vấn & môi giới bất động sản
Dịch vụ khởi nghiệp và doanh nghiệp
Quản lý BĐS
Thực phẩm