Mục đích & Tầm nhìn SOGROUP

Tất cả các hoạt động của SOGROUP hướng tới việc xây dựng, phát triển các giá trị vì sự tiến bộ và hạnh phúc của con người. Trở thành tập đoàn hàng đầu, kiểu mẫu, tiên phong & có trách nhiệm trong việc xây dựng xã hội ngày càng văn minh và nhân bản

Đang cập nhật!